مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: HPV& Abnormal pap smear
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139468
تاریــخ شروع: 1394/09/10
تاریخ پایان 1397/09/10
اهداف: • اداره پاپ اسمیر غیر طبیعی • علت انجام پاپ اسمیر • فواصل مناسب جهت انجام پاپ اسمیر • عوامل ایجاد سرطان دهانه رحم • غربالگری سرطان رحم • علت ایجاد بیماری • راههای ابتلاء به بیماری • روشهای جدید HPV • روشهای درمانی جهت بیوپسی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
فرحفرزانه
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 0.75 40000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 0.75 40000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.75 40000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 0.75 40000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 0.75 40000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 0.5 40000 بلی
پیوست های برنامه