مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: FGR
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139466
تاریــخ شروع: 1394/08/30
تاریخ پایان 1397/08/30
اهداف: • تعریف کلی FGR • تعریف جنین های LBW • تقسیم بندی جنین های LBW • تقسیم بندی جنین از نظر رشد • اپیدمیولوژی FGR • علل های ایجاد FGR • تشخیص افتراقی • علائم کلینیکی • راههای تشخیص و درمانهای پیشنهادی • عوارض FGR • داروهای مناسب
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
ثریاصالح گرگری
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1 75000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 75000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 75000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 1 75000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 1 75000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 0.75 75000 بلی
پیوست های برنامه