مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: عفونت های بعد از زایمان
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139465
تاریــخ شروع: 1394/08/30
تاریخ پایان 1397/08/30
اهداف: • عفونت های پس از زایمان • تعریف علل تب پس از زایمان • شناخت عوارض ناشی از عفونتهای پس از زایمان • علل ایجاد عفونت • تعریف عفونت پس از زایمان • تشخیص افتراقی • درمانهای پیشنهادی • داروهای مناسب جهت تجویز
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
شهرزادزاده مدرس
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1 50000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1 50000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 1 50000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 1 50000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 0.75 50000 بلی
پیوست های برنامه