مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: بارداری نابجا
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139462
تاریــخ شروع: 1394/08/20
تاریخ پایان 1397/08/20
اهداف: • اهمیت Ectopic Pregnancy • تعریف Ectopic Pregnancy • بهترین زمان برای تشخیص • اولین اقدام در تشخیص • تشخیص افتراقی • میزان بروز بیماری • فاکتورهای اساسی بیماری • ریسک فاکتورها • تظاهرات بالینی • اقدامات کلینیکی • روشهای درمانی • اقدامات دارویی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
آمنه شیرینظفرقندی
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1.25 60000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 60000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 60000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 0.75 60000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.25 60000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 1.25 60000 بلی
پیوست های برنامه