مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: داروها در بارداری
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139458
تاریــخ شروع: 1394/08/20
تاریخ پایان 1397/08/20
اهداف: • تعریف علم تراتولوژی و شناخت انواع آن • عوامل تعیین کننده درمیزان دارویی که جنین در معرض آن قرارا می گیرد • مکانیسم های مختلفی که باعث ایجاد و نقایص جنینی می شوند • دسته بندی FDA برای داروها • شناخت داروهای پرمصرف در زمان حاملگی و شیردهی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
نوشینامجدی
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1.75 95000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.75 95000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.75 95000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 1 95000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.75 95000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 1.75 95000 بلی
پیوست های برنامه