مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: خونریزی سه ماهه بارداری با تاکید بر جفت سر راهی و دکلمان جفت
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139454
تاریــخ شروع: 1394/08/05
تاریخ پایان 1397/08/05
اهداف: • علل خونریزی در سه ماهه اول بارداری • خطرات خونریزی برای مادر و جنین • تعریف جفت سرراهی • ریسک فاکتورهای جفت سر راهی • علائم بالینی بیمارن
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
زهرانائيجی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1.5 60000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.5 60000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5 60000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 1 60000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.5 60000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 1.5 60000 بلی
پیوست های برنامه