مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: زایمان پیش از موعد و پس از موعد
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139453
تاریــخ شروع: 1394/08/05
تاریخ پایان 1397/08/05
اهداف: • تعریف زایمان پره ترم • ریسک فاکتورها • پاتوژنز پره ترم • Fetal Fibrnection و اهمیت آن • تشخیص های کلینیکی پره ترم • مدیریت بیمار با تشخیص پره ترم و پست ترم • توکولوتیک ها و کاربرد آنها • درمان بیمار با تشخیص پره ترم وپست ترم • حاملگی طول کشیده • عوارض حاملگی طول کشیده • مدیریت بیمار با حاملگی طول کشیده
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
زهرانائيجی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1.25 50000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 50000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 50000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 0.75 50000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.25 50000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 1.25 50000 بلی
پیوست های برنامه