مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: تشخیص های دوران بارداری
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139450
تاریــخ شروع: 1394/08/05
تاریخ پایان 1397/08/05
اهداف: • انواع روشهای غربالگری • تستهای غربالگری ترکیبی • بهترین زمان انجام تست • اقدامات لازم برای بیماران • روشهای تشخیصی • تست های تشخیصی • زمان انجام تست تشخیصی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
معصومهميرزامرادي4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 50000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 50000 بلی
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1.25 50000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 0.75 50000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.25 50000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 1.25 50000 بلی
پیوست های برنامه