مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: سل ریوی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139445
تاریــخ شروع: 1394/07/30
تاریخ پایان: 1397/07/30
محل اجرا: سایت دلخواه به آدرس http://cme.sbmu.ac.ir
اهداف: • تعریف بیماری سل و شیوع آن • مروری بر اپیدمیولوژی سل • روشهای تشخیص و درمان سل • روشهای تشخیصی جدید بیماری • سل مقاوم – اهمیت و درمان آن
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
مجیدمرجانی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 3.5 175000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 3.5 175000 بلی
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 3.5 175000 بلی
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 2.5 175000 بلی
[17335] جراحی عمومی* | تخصص 2.5 175000 بلی
[17315] بیهوشی* | تخصص 2.5 175000 بلی
[20155] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص 2.5 175000 بلی
[20115] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 3.5 175000 بلی
[20265] عفونی اطفال* | فوق تخصص 3.5 175000 بلی
[20294] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 2.5 175000 بلی
پیوست های برنامه
عنــوان پیوستنــوع فایل پیوستمحرمانهدریافت
سوالات برنامه.pdf
محتوای آموزشی برنامه-بصورت PDF.pdf
اجرای برنامه تعداد دفعات مجاز به آزمون: 2 تعداد سوال برای هر مشمول: 4 تعداد جواب صحیح جهت قبولی 3