مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: برخورد با بیمار با گلودرد حاد
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139441
تاریــخ شروع: 1394/07/30
تاریخ پایان 1397/07/30
اهداف: • تعریف گلودرد حاد • علائم و علت های گلودرد حاد • ویروس های ایجاد کننده بیماری • پارامترهای تشخیص بیماری • فصول شیوع بیماری • تشخیص و معاینه فیزیکی • اصول درمان و راههای آن
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
زهرهامین زاده بارفروشی
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2.5 125000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2.5 125000 بلی
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 2.5 125000 بلی
[17275] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 2.5 125000 بلی
[17114] کودکان | تخصص 2.5 125000 بلی
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.75 125000 بلی
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1.75 125000 بلی
[17335] جراحی عمومی* | تخصص 1.75 125000 بلی
[17265] طب اورژانس* | تخصص 1.75 125000 بلی