مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139430
تاریــخ شروع: 1394/04/25
تاریخ پایان: 1397/04/25
محل اجرا: سایت دلخواه به آدرس http://cme.sbmu.ac.ir
اهداف: • تعریف ارگانوفسفره و انواع آن • راه های آلودگی • مصارف • پیشگیری از مسمومیت • مکانیزم اثر • تقسیم بندی شدت علایم و آثار مسمومیت • توالی آثار مسمومیت
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
محمدعلیامام هادی
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2 80000 بلی
[17325] پزشکی قانونی* | تخصص 2 80000 بلی
[17265] طب اورژانس* | تخصص 2 80000 بلی
[17295] طب کار* | تخصص 2 80000 بلی
[17315] بیهوشی* | تخصص 2 80000 بلی
[17305] بیماریهای پوست* | تخصص 2 80000 بلی
[17135] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 2 80000 بلی
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 2 80000 بلی
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 2 80000 بلی
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 2 80000 بلی
[17275] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 2 80000 بلی
[17255] روانپزشکی* | تخصص 2 80000 بلی
[17145] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 2 80000 بلی
[17114] کودکان | تخصص 2 80000 بلی
اجرای برنامه تعداد دفعات مجاز به آزمون: 2 تعداد سوال برای هر مشمول: 4 تعداد جواب صحیح جهت قبولی 3