مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: شکایت از جامعه پزشکی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139425
تاریــخ شروع: 1394/04/25
تاریخ پایان: 1397/04/25
محل اجرا: سایت دلخواه به آدرس http://cme.sbmu.ac.ir
اهداف: • شایع ترین علل موثر در شکایات بیماران • عوامل رفتاری • عدم تفهیم بیمار • مسائل مالی و هزینه درمان • رشته تخصصی • عدم معاینه دقیق بیمار • قصور در مراقبت های پزشکی • پاسخ هیجانی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
شهروزکاظمی
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.5 60000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5 60000 بلی
[15125] داروسازی | دکترای حرفه ای 1.5 60000 بلی
[15115] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 1.5 60000 بلی
[00500] کایروپراکتیک | دکترای حرفه ای 1.5 60000 بلی
[17235] آسیب شناسی | تخصص 1.5 60000 بلی
[17305] بیماریهای پوست* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17135] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17145] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17315] بیهوشی* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17165] پرتو درمانی* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17155] پزشکی اجتماعی | تخصص 1.5 60000 بلی
[17325] پزشکی قانونی* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17175] پزشکی هسته ای* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17285] پزشکی ورزشی* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17195] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 1.5 60000 بلی
[17335] جراحی عمومی* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17215] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17205] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 1.5 60000 بلی
[17225] چشم پزشکی* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17245] رادیولوژی* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17255] روانپزشکی* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17265] طب اورژانس* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17365] طب سالمندي | تخصص 1.5 60000 بلی
[17185] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17295] طب کار* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17275] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 1.5 60000 بلی
[17114] کودکان | تخصص 1.5 60000 بلی
اجرای برنامه تعداد دفعات مجاز به آزمون: 2 تعداد سوال برای هر مشمول: 4 تعداد جواب صحیح جهت قبولی 3