مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: لقاح مصنوعی(مسائل قانونی)
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139422
تاریــخ شروع: 1394/04/25
تاریخ پایان: 1394/04/25
محل اجرا: سایت دلخواه به آدرس http://cme.sbmu.ac.ir
اهداف: شرایط برای لقاح مصنوعی علل ناباروری زنان و مردان انواع روش های پیشرفته درمان نازایی لقاح داخل رحمی و خارج رحمی اهداء جنین اهداء گامت مسائل فقهی و قانونی اهداء جنین
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.sbcme.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
فریدهخدابنده
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17205] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 0.5 40000 بلی
[10195] مامايي | کاردانی 0.5 40000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 0.5 40000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 0.5 40000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 0.5 40000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 0.5 40000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 0.5 40000 بلی
[17325] پزشکی قانونی* | تخصص 0.5 40000 بلی
[17155] پزشکی اجتماعی | تخصص 0.5 40000 بلی
اجرای برنامه تعداد دفعات مجاز به آزمون: 2 تعداد سوال برای هر مشمول: 4 تعداد جواب صحیح جهت قبولی 3