مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: جنبه های قانونی سقط جنین
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139416
تاریــخ شروع: 1394/03/15
تاریخ پایان: 1397/03/15
محل اجرا: سایت دلخواه به آدرس http://cme.sbmu.ac.ir
اهداف: • جنبه های قانونی سقط جنین • انواع سقط جنین • روش های سقط غیر قانونی • شایع ترین روش ها • سقط درمانی • موارد مجاز سقط جنین • مدارک کلینیکی لازم جهت سقط قانونی
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
فریدهخدابنده
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 50000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 50000 بلی
[17265] طب اورژانس* | تخصص 1.25 50000 بلی
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1.25 50000 بلی
[17315] بیهوشی* | تخصص 1.25 50000 بلی
[17335] جراحی عمومی* | تخصص 1.25 50000 بلی
[17325] پزشکی قانونی* | تخصص 1.25 50000 بلی
[17155] پزشکی اجتماعی | تخصص 1.25 50000 بلی
[10195] مامايي | کاردانی 1.25 50000 بلی
[11155] مامایی* | کارشناسی 1.25 50000 بلی
[14195] مامایی* | کارشناسی ارشد 1.25 50000 بلی
[00713] مامایی* | دکترا 1.25 50000 بلی
اجرای برنامه تعداد دفعات مجاز به آزمون: 2 تعداد سوال برای هر مشمول: 4 تعداد جواب صحیح جهت قبولی 3