مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: انواع مرگ و مرگ مغزی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139415
تاریــخ شروع: 1394/03/15
تاریخ پایان 1397/03/15
اهداف: تعریف مرگ انواع مرگ کما تعریف مرگ مغزی و علل آن علائم و تشخیص مرگ تعریف حیات معلق مرگ مغزی و پزشکی نوین پیونداعضاء
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
فریدهخدابنده
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 60000 بلی
[17325] پزشکی قانونی* | تخصص 1.25 60000 بلی
[17265] طب اورژانس* | تخصص 1.25 60000 بلی
[17315] بیهوشی* | تخصص 1.25 60000 بلی
[17135] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 1.25 60000 بلی
[17195] جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) | تخصص 1.25 60000 بلی
[17205] جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) | تخصص 1.25 60000 بلی
[20135] نفرولوژی* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[20255] کلیه اطفال* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1.25 60000 بلی
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.25 60000 بلی
[20115] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[20215] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[20244] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[20175] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[20105] روماتولوژی* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1.25 60000 بلی
[20125] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[17275] گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص 1.25 60000 بلی
[17225] چشم پزشکی* | تخصص 1.25 60000 بلی
[17255] روانپزشکی* | تخصص 1.25 60000 بلی
[17145] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 1.25 60000 بلی
[20274] اعصاب اطفال* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[20305] روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[17335] جراحی عمومی* | تخصص 1.25 60000 بلی
[20165] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[20145] جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[20155] جراحی قفسه صدری* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[20205] جراحی اطفال* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[17215] جراحی مغزواعصاب* | تخصص 1.25 60000 بلی
[17114] کودکان | تخصص 1.25 60000 بلی
[20235] نوزادان* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[20185] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[20285] گوارش اطفال* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[20194] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[20225] قلب اطفال* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[20265] عفونی اطفال* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی
[20294] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 1.25 60000 بلی