مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: مدیریت درد
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139411
تاریــخ شروع: 1394/03/01
تاریخ پایان: 1397/02/30
محل اجرا: sbcme.ir
اهداف: • عوارض درد و انواع آن • ارزیابی شدت و میزان درد • درمان درد • بی درد کننده ها • انواع مخدرها و اثرات آن
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
علیرضابراتلو
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.25 50000 بلی
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 1.25 50000 بلی
[17315] بیهوشی* | تخصص 1.25 50000 بلی
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 1.25 50000 بلی
[17135] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 1.25 50000 بلی
[17145] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 1.25 50000 بلی
[17114] کودکان | تخصص 1.25 50000 بلی
[17265] طب اورژانس* | تخصص 1.25 50000 بلی
[17335] جراحی عمومی* | تخصص 1.25 50000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.25 50000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.25 50000 بلی
[20135] نفرولوژی* | فوق تخصص 1.25 50000 بلی
[20255] کلیه اطفال* | فوق تخصص 1.25 50000 بلی
[20115] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 1.25 50000 بلی
[20215] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 1.25 50000 بلی
[20244] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 1.25 50000 بلی
[20175] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 1.25 50000 بلی
[20105] روماتولوژی* | فوق تخصص 1.25 50000 بلی
[20125] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص 1.25 50000 بلی
[20274] اعصاب اطفال* | فوق تخصص 1.25 50000 بلی
[20235] نوزادان* | فوق تخصص 1.25 50000 بلی
[20185] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص 1.25 50000 بلی
[20285] گوارش اطفال* | فوق تخصص 1.25 50000 بلی
[20194] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 1.25 50000 بلی
[20225] قلب اطفال* | فوق تخصص 1.25 50000 بلی
[20265] عفونی اطفال* | فوق تخصص 1.25 50000 بلی
[20294] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 1.25 50000 بلی
اجرای برنامه تعداد دفعات مجاز به آزمون: 2 تعداد سوال برای هر مشمول: 4 تعداد جواب صحیح جهت قبولی 3