مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: Abnormal Utreine Bleeding
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 5511394101
تاریــخ شروع: 1394/12/20
تاریخ پایان 1397/12/20
اهداف: • تعریف خونریزی غیر طبیعی رحمی • اهمیت خونریزی های غیر طبیعی • علل خونریزی های غیرطبیعی • خصوصیات سیکل قاعدگی نرمال • مشخصات سیکل قاعدگی • مکانیسم سیکل قاعدگی • تشخیص و علت های AUB
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
نسرینسحرخیز4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2.5 112500 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2.5 112500 بلی
[1115] مامایی* | کارشناسی 2.5 112500 بلی
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 2.5 112500 بلی
[19121] مامایی* | دکترا 2.5 112500 بلی
پیوست های برنامه