مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: لیزر در لنفادم
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 5511394100
تاریــخ شروع: 1394/12/20
تاریخ پایان 1397/12/20
اهداف: • تعریف لنفادوم • مکانیسم اثر لیزر در لنفادوم • تقسیم بندی لنفادوم • تاثیرات لیزر تراپی در لنفادوم • درمانهای لنفادم
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس www.cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــیامتیــاز
آرشبابایی4
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[1718] طب فیزیکی و توانبخشی* | تخصص 1.5 78750 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 1.5 78750 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 1.5 78750 بلی
[2017] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 1.5 78750 بلی
[1717] پزشکی هسته ای* | تخصص 1.5 78750 بلی
پیوست های برنامه