مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: تنگی نفس
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139401
تاریــخ شروع: 1394/02/15
تاریخ پایان: 1397/02/15
محل اجرا: http://sbcme.ir
اهداف: • اولین و مهمترین درمان در بیمار آسمی • هدف از درمان یک آسم شدید- استراتژی درمان • علائم تنگی نفس • علت های عفونی که باعث تنگی نفس میشود • علل شایع پنومونی • نشانه های حمله آسمی • آمبولی ریه و شایعترین علت آن- علامت های آمبولی ریه – مهمترین درمانهای آمبولی ریه
توضیـــحات: برای شرکت در این برنامه مجازی باید به آدرس cme.sbmu.ac.ir مراجعه فرمایید.توضیحا آن که ثبت نام الکترونیک و صدور گواهی شما از طریق این سایت (سامانه یکپارچه آموزش مداوم )صورت گرفته و برنامه آموزشی مجازی مورد نظر شما در آدرس مذکور اجرا می شود. هزینه برنامه توسط پرداخت الکترونیک از درگاه بانک ملی ایران انجام میشود. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس 22439879 تماس حاصل نمایید.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
کامرانحیدری
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــهامتیــازهزینهمدون
[17105] بیماریهای داخلی* | تخصص 2 80000 بلی
[17265] طب اورژانس* | تخصص 2 80000 بلی
[17345] زنان وزایمان* | تخصص 2 80000 بلی
[17315] بیهوشی* | تخصص 2 80000 بلی
[17335] جراحی عمومی* | تخصص 2 80000 بلی
[15105] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 2 80000 بلی
[00501] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 2 80000 بلی
[17135] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 2 80000 بلی
[17125] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 2 80000 بلی
[17145] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 2 80000 بلی
[17114] کودکان | تخصص 2 80000 بلی
[20135] نفرولوژی* | فوق تخصص 2 80000 بلی
[20255] کلیه اطفال* | فوق تخصص 2 80000 بلی
[20115] بیماریهای ریه* | فوق تخصص 2 80000 بلی
[20215] غدد درون ریزی و متابولیسم* | فوق تخصص 2 80000 بلی
[20244] گوارش بالغين (داخلی)* | فوق تخصص 2 80000 بلی
[20175] خون و سرطان بالغین* | فوق تخصص 2 80000 بلی
[20105] روماتولوژی* | فوق تخصص 2 80000 بلی
[20125] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص 2 80000 بلی
[20274] اعصاب اطفال* | فوق تخصص 2 80000 بلی
[20235] نوزادان* | فوق تخصص 2 80000 بلی
[20185] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص 2 80000 بلی
[20285] گوارش اطفال* | فوق تخصص 2 80000 بلی
[20194] غدد درون ریز و متابولیسم کودکان | فوق تخصص 2 80000 بلی
[20225] قلب اطفال* | فوق تخصص 2 80000 بلی
[20265] عفونی اطفال* | فوق تخصص 2 80000 بلی
[20294] ایمنولوژی و آلرژی اطفال* | فوق تخصص 2 80000 بلی
اجرای برنامه تعداد دفعات مجاز به آزمون: 2 تعداد سوال برای هر مشمول: 4 تعداد جواب صحیح جهت قبولی 3