مشخصــات کلــی برنامــه
مرکز برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع برنامه مجازی
عنـــوان بــرنامــه: اطلاعات دارویی 3 شامل برنامه های: مقاومت میکروبی - ملاحظات دارویی در سالمندان- اطفال و بارداری - انتی بیوتیک ها - تداخلات دارویی - مکمل های دارویی
امتیاز معادل مدون: می باشد
کد بــرنامــه: 551139432-551139436
تاریــخ شروع: 1394/06/01
تاریخ پایان: 1397/06/01
محل اجرا: سایت دلخواه به آدرس http://cme.sbmu.ac.ir/dvd
اهداف: • بداند مقاومت میکروبی چیست. • اهمیت مقاومت میکروبی را بشناسد. • میزان شیوع مقاومت میکروبی را بداند. • راههای ایجاد مقاومت میکروبی را بشناسد. • راهکارهای کاهش و پیشگیری از مقاومت میکروبی را بداند.
توضیـــحات: مشمولین محترم میتوانید جهت اطلاع از محصول با تلفن های 22439879(داخلی 115) حاصل نمایید. جهت کسب امتیاز این برنامه، پس از خرید مجموعه میتوانید به نشانی اینترنتی http://www.sbcme.ir/dvd مراجعه، و پس از وارد نمودن شناسه ویژه موجود در کارتکس هر بسته و شرکت در آزمون آنلاین، در سامانه فوق الذکر، امتیاز مربوطه را کسب نمایید. - دقت فرمایید این برنامه در یک بسته آموزشی تحت عنوان اطلاعات دارویی-3 شامل موضوعات اطلاعات دارویی3 -تداخلات دارویی، اطلاعات دارویی3-مکمل های دارویی، اطلاعات دارویی-3 آنتی بیوتیکها-اطلاعات دارویی 3 مقاومت میکروبی، اطلاعات دارویی3 ملاحظات دارویی در سالمندان،اطفال و بارداری عرضه میشود.
طراح و نویسندگان برنامه
نـــامنام خانوادگــی
محمدسیستانی زاد
گــروه هــدف برنامــه
نـــام رشتــههزینهمدون
[1512] داروسازی | دکترای حرفه ای 400000 بلی
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 400000 بلی
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 400000 بلی
[1734] زنان وزایمان* | تخصص 400000 بلی
[1710] بیماریهای داخلی* | تخصص 400000 بلی
[1711] بیماریهای کودکان | تخصص 400000 بلی
[1730] بیماریهای پوست* | تخصص 400000 بلی
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 400000 بلی
[1714] بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص 400000 بلی
[1725] روانپزشکی* | تخصص 400000 بلی
[1713] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص 400000 بلی
[1728] پزشکی ورزشی* | تخصص 400000 بلی
[1733] جراحی عمومی* | تخصص 400000 بلی