سامانه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی : نتیجهٔ جستجو

نتیجهٔ جستجو: 41

Breech, Other Malpresentations, & Umbilical

هزينه ثبت نام: $112500.00
Abnormal Utreine Bleeding

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $100000.00
Cervical Cancer

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $25000.00
Complications of Delivery

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $100000.00
Complications Of Labor

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $50000.00
Dysmenorrhea

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $50000.00
Early Pregnancy Loss

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $90000.00
Endometriosis

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $75000.00
FGR

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $100000.00
Gestational Trophoblastic Disease

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $40000.00
HPV And amp; abnormal pap smear

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $75000.00
Infertility

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $75000.00
Management of the Adnexal Mass

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $180000.00
Medical and Surgical Complications of Pregnancy

Medical and Surgical Complications of Pregnancy

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $50000.00
Pelvic Organ Prolaps

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $140000.00
PID And amp; STD

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $75000.00
Vaginitis

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $120000.00
آمنوره

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $40000.00
اصول پرونده نویسی

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $60000.00
بارداری نابجا

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


بررسی سلامت جنین قبل از زایمان و حین زایمان

بررسی سلامت جنین قبل از زایمان و حین زایمان

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


بیماریهای ایمونولوژیک در بارداری

بیماریهای ایمونولوژیک در بارداری

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $50000.00
تشخیص های دوران بارداری

تشخیص های دوران بارداری

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $50000.00
جنبه های قانونی سقط جنین

جنبه های قانونی سقط جنین

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


خونریزی های سه ماهه بارداری با تاکید بر جفت سر راهی و دکلمان جفت

خونریزی های سه ماهه بارداری با تاکید بر جفت سر راهی و دکلمان جفت

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $95000.00
داروها در بارداری

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $100000.00
دیابت و بارداری

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


زایمان طبیعی و مراقبت های نوزاد متولد شده

زایمان طبیعی و مراقبت های نوزاد متولد شده

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $50000.00
زایمان پیش از موعد و پس از موعد

زایمان پیش از موعد و پس از موعد

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $90000.00
سرطان رحم

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $65000.00
سرطانهای تخمدان و لوله رحم

سرطانهای تخمدان و لوله رحم

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $65000.00
سرطانهای تخمدان و لوله رحم

سرطانهای تخمدان و لوله رحم

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $50000.00
عفونتهای بعد از بارداری

عفونتهای بعد از بارداری

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $40000.00
لقاح مصنوعی

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $75000.00
لیومیوما

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $105000.00
محاسبات دارويي

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $100000.00
مراقبت های دوران بارداری

مراقبت های دوران بارداری

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


Article : Postpartum Sexual Function; Conflict in Marriage Stability: A Systematic Review

Article : Postpartum Sexual Function; Conflict in Marriage Stability: A Systematic Review

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


Article :Virginity and Virginity Testing: Then and Now

Article :Virginity and Virginity Testing: Then and Now

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $75000.00
منوپوز

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $60000.00
پارگی پیش از موعد مامبران

پارگی پیش از موعد مامبران

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام
دسترسی ها:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سامانه یکپارچه آموزش مداوم

کلیه حقوق این سامانه مربوط به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.©
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی-ساختمان شماره 2 ستاد-طبقه سوم-دفتر آموزش مداوم
تلفن:22439879-23872302-23872303

طراحی و پیاده سازی سامانه ::: مهندس حسین فرح کردمحله