سامانه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی : نتیجهٔ جستجو

نتیجهٔ جستجو: 24

هزينه ثبت نام: $15000.00
DALK with big bubble techniquey

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $100000.00
Aberrometry

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $50000.00
Ablation Profiles in Laser Refractive Surgery

Ablation Profiles in Laser Refractive Surgery

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $60000.00
Contact Lens‑related Complications: A Review

Contact Lens‑related Complications: A Review

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $75000.00
Conventional Lamellar Keratoplasty

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $45000.00
Corneal Graft Rejection

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


Endothelial Keratoplasty: A Revolution in Evolution: DSAEK

Endothelial Keratoplasty: A Revolution in Evolution: DSAEK

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $30000.00
Femtosecond Laser-Assisted DALK

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


Femtosecond Laser-Assisted Suture less Anterior Lamellar Keratoplasty

Femtosecond Laser-Assisted Suture less Anterior Lamellar Keratoplasty

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


Article: Glaucoma in Iran and Contributions of Studies in Iran to the Understanding of the Etiology of Glaucoma

Article: Glaucoma in Iran and Contributions of Studies in Iran to the Understanding of the Etiology of Glaucoma

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $50000.00
iris-claw PIOLs (Artisan, ArtiFlex)

iris-claw PIOLs (Artisan, ArtiFlex)

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $110000.00
Laser Physics & Light Tissue Interactions

Laser Physics & Light Tissue Interactions

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $90000.00
Lasers in Orthodontics

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $40000.00
Mitomycin for Corneal Haze Prophylaxis

Mitomycin for Corneal Haze Prophylaxis

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


Ocular surface diseases and corneal refractive surgery

Ocular surface diseases and corneal refractive surgery

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


Onlay Lamellar Keratoplasty: A Revolution in Evolution: DSAEK

Onlay Lamellar Keratoplasty: A Revolution in Evolution: DSAEK

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $40000.00
Orbscan

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $50000.00
Patient Selection for ICL

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $50000.00
Refractive surgery with femtosecond Laser

Refractive surgery with femtosecond Laser

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


اخلاق پزشکی - آموزش منش و تعهد حرفه ای ، پروفشنالیسم در پزشکی

اخلاق پزشکی - آموزش منش و تعهد حرفه ای ، پروفشنالیسم در پزشکی

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


ارتباط کادر درمانی و بيماران - اعتبار بخشی اخلاقی بيمارستان

ارتباط کادر درمانی و بيماران - اعتبار بخشی اخلاقی بيمارستان

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


فیزیک لیزر و برهم کنش لیزر با بافت

فیزیک لیزر و برهم کنش لیزر با بافت

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


لیزر در پزشکی و دندانپزشکی(ایمینی و حفاظت)

لیزر در پزشکی و دندانپزشکی(ایمینی و حفاظت)

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام


هزينه ثبت نام: $240000.00
گواهی فوت و جواز دفن

گواهی فوت و جواز دفن

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×

طبقه: برنامه های قابل ثبت نام
دسترسی ها:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سامانه یکپارچه آموزش مداوم

کلیه حقوق این سامانه مربوط به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.©
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی-ساختمان شماره 2 ستاد-طبقه سوم-دفتر آموزش مداوم
تلفن:22439879-23872302-23872303

طراحی و پیاده سازی سامانه ::: مهندس حسین فرح کردمحله