آفت کش های ارگانوکلرینه
(آفت کش های ارگانوکلرینه)

 ورود کاربران مهمان به این درس مجاز است

مسمومیت با ارگانوکلرینه ها

مسمومیت با ارگانوکلرینه ها

ورود به برنامه

مشخصات برنامه

×