صفحه اصلی: عناوين سامانه

عناوين سامانه


×

کاربران گرامی: هم اکنون کلیه ی برنامه های آموزشی موجود در سامانه را قبل از انجام آزمون و پرداخت هزینه ی ثبت نام می توانید مشاهده نموده و در صورتیکه برنامه برای رشته شما دارای امتیاز می باشد، جهت انجام آزمون هزینه را پرداخت نموده و امتیاز مربوطه را کسب نمائید.


برنامه های قابل ثبت نام 
 گواهی فوت و جواز دفنورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Medical and Surgical Complications of Pregnancyورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اصول درمان لیزر در پوستورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با داروهای بتا بلوکرورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با سموم ارگانوفسفاتورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با داروهای کاهنده قند خونورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با داروهای بلوک کننده کانال کلسیمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Endoscopy or minimal invasive surgeryورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 INVESTIGATION AND MANAGEMENT OF HEMOPTYSISورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سونوگرافی تنه و بلوک های عصبیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بلوک اعصاب اندام فوقانی و تحتانی با هدایت سونوگرافیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Corneal Graft Rejectionورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Onlay Lamellar Keratoplasty: A Revolution in Evolution: DSAEKورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Endothelial Keratoplasty: A Revolution in Evolution: DSAEKورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Femtosecond Laser-Assisted DALKورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Femtosecond Laser-Assisted Suture less Anterior Lamellar Keratoplastyخلاصه
  DALK with big bubble techniqueخلاصه
 Conventional Lamellar Keratoplastyورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Article: Explanation and clarification of the concept of value in medical educationورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 ارتباط کادر درمانی و بيماران - اعتبار بخشی اخلاقی بيمارستانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اخلاق پزشکی - آموزش منش و تعهد حرفه ای ، پروفشنالیسم در پزشکیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 0آموزش اطلاعات دارویی-3 (دارای 10 امتیاز)- اعتبار برنامه 1397/06/01ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 0آموزش پزشکی ورزشی (دارای 10 امتیاز) - اعتبار برنامه 1397/03/15ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Article: Controversies in Obesity Treatmentورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Nerve entrapment Syndromes ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Aesthetic Surgery of the Face ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 لب شکریورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Article: Selenium and Health: Enrichment of Food Categories with Selenium-Enriched Yeast: A reviewورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Article: Brain-eating amoebae (Neagleria floweri), Emphasizing the pathogenecity of the parasiteورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Glaucoma in Iran and Contributions of Studies in Iran to the Understanding of the Etiology of Glaucomaورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Defects Reconstruction Principlesورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Burn Injury - Diagnosis&Treatmentورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سندروم ترک مواد مخدرورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 زخم های فشاریورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Reconstruction Of Nasal Defectsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Maxillofacial Trauma-بخش دومورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Maxillofacial Trauma-بخش اولورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با سربورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سندروم ترک الکلورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : Postpartum Sexual Function; Conflict in Marriage Stability: A Systematic Reviewورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله:Inhibition Effect of Lactic Acid Bacteria against Food Born Pathogen, Listeria monocytogenesورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : Ethical considerations in domestic violence related researchesورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله :Virginity and Virginity Testing: Then and Nowورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : Phytosome and Liposome: The Beneficial Encapsulation Systems in Drug Delivery and Food Applicationورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله: Early versus Late Decompression for Traumatic Spinal Cord Injuries; a Systematic Review andMeta-analysis ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : The clinical importance of emerging ESKAPE pathogens in nosocomial infectionsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : A Review of Chemotherapy for Locally Advanced Head and Neck Cancersورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : Fenugreek: potential applications as a functional food and nutraceuticalورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : ?Can Antimicrobial Photodynamic Therapy (aPDT) Enhance the Endodontic Treatmentورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : Clinical Approach of High Technology Techniques for Control and Elimination of Endodontic Microbiotaورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : Mucosal histopathology in celiac disease: a rebuttal of Oberhuber’s sub-division of Marsh IIIورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله: Cannabinoids as a Promising Therapeutic Approach for the Treatment of Glioblastoma Multiforme: A Literature Reviewورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : Approach to Neurometabolic Diseases from a Pediatric Neurological Point of Viewورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : Are Estrogen Receptor Genomic Aberrations Predictive of Hormone Therapy Response in Breast Cancer?ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Burn Scar Managementورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Stimulantsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 شکاف لبورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Antimicrobial Photodynamic Therapy (aPDT) in Periodonticsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اختلالات اضطرابیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آشنایی با گیاهان سمی شایع در کشورورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بازسازی پستان ( pedicalated tram flap) در کانسرهای پستان ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 برنامه مقدماتی آموزشی درمان وابستگی به دخانیات (دود)ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Adult Brachial Plexus Injuryورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با سوزاننده هاورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بادی پکر ها و بادی استافرهاورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت های قارچیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آنتی سایکوتیک هاورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مبانی تئوری لیزرهای کم توانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مکملهای ورزشی, ورزش در بیماران دیابتیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 دوپینگ، مصرف ویتامین و مینرالها و مدیریت وزن در ورزشکارانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقدمات تغذیه ورزشیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
  Breech, Other Malpresentations, & Umbilical Cord Complicationsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Complications of Deliveryورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 کاربرد لیزر در ارولوژیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تاثیر لیزر درمانی کم توان در ترمیم زخمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اختلال بیش فعالی - کم توجهیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آفت کش های ارگانوکلرینهورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 فرصتهای جدید تشخیصی در دندانپزشکیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Laser Therapy In de Quervain's tenosynovitis ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Laser in carpal tunnel syndromeورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با داروهای ضد تشنجورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آرام بخش ها و خواب آور هاورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 عوامل روانگردان جدیدورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اختلالات افسردگیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Laser Physics &Light Tissue Interactionsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Lasers in Orthodonticsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 CAUSTIC INJURY - Corrosive Esophagitisورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
  Hydatid Cysts ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Digitalis Glycosidesورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 LITHIUM POISONINGورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با آهنورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 ضد افسردگی های حلقویورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با COورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Opiumورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 دانسیتومتری - مقدماتورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 دانسیتومتری - DXAورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 دانسیتومتری - نواحی مورد نیازورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 دانسیتومتری - HIPورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 دانسیتومتری - تفسیر ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 لیزر در پزشکی و دندانپزشکی(ایمینی و حفاظت)ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 RIRSورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Mitomycin for Corneal Haze Prophylaxisورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Orbscanورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Patient Selection for ICLورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Aberrometryورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 iris-claw PIOLs (Artisan, ArtiFlex)ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Refractive surgery with femtosecond Laserورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Ablation Profiles in Laser Refractive Surgeryورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Ocular surface diseases and corneal refractive surgeryورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اصول تشخیصی ودرمانی مسمومیت های کودکان در اورژانسورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با الکل های سمیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 علائم بالینی بلع مواد سوزانندهورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 درمان سوختگی دستگاه گوارش با مواد سوزانندهورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 فیزیک لیزر و برهم کنش لیزر با بافتورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 پزشکی مبتنی بر شواهدورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 ارتقاء کیفیت آزمونهای ارتقاء دستیارانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقدمات ارزشیابی دانشجویانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله:Application of Ultrasonography and Radiography in Detection of Hemothorax: a Systematic Review and Meta-Analysisورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله: Comparison of Ultrasonography and Radiography in Detection of Thoracic Bone Fracturesورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 فیشر آنالورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 فیستول های مقعدیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 ارزیابی و درمان عوارض پروکتولوژی ناشی از زایمانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آلودگی هوای سالنهای ورزشیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 ورزش و آلودگی هواورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 لیزر در لنفادمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 کاربرد لیزر در آرتروزورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 کاربرد لیزر در سنگ شکنیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 کاربرد لیزر در کمردرد و نوروپاتیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 کاربرد لیزر در درمان بزرگی خوش خیم پروستاتورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 کاربردهای نوین لیزرورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اندوکاردیتورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 عفونت در داروهای بیولوژیکورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Influanzaورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Gastroenteritisورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 MENINGITISورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Thyphoeidورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 پنومونیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 HIVورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 برخورد با بیمار تب دارورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 عفونت پوست و بافت نرمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 منونوکلوئوز عفونی حادورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 عفونت مجاری ادراریورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سل ریویورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سل و انواع آنورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 برخورد با بیمار با گلودرد حادورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 عفونت حاد ریوی در بیماران HIV مثبتورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تب مالت (بروسلوزیس)ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با جونده کش ها با تاکید بر قرص برنجورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 شکایت از جامعه پزشکیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 خطاهای پزشکی-قسمت دومورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 خطاهای پزشکی-قسمت اولورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اصول پرونده نویسیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 ارتباط پزشک و بیمارورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با سموم دفع آفات نباتیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سم شناسی قانونیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 گواهینامه های پزشکیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 لقاح مصنوعیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 جنبه های قانونی سقط جنینورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 انواع مرگ و مرگ مغزیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مدیریت درمانی در مسمومیت های دارویی و شیمیاییورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 ایپوئیدهاورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 ضد افسردگی های سه حلقه ایورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مدیریت دردورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 احیای پیشرفته اطفالورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مدیریت مصرف آنتی بیوتیکورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مدیریت جامع بحران و دفاع غیر عاملورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 برنامه ریزی مدیریت بحرانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 حمایت قلبی پیشرفتهورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسائل قانونی در اورژانسورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 برخورد با بیمار آژیتهورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تنگی نفسورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 گرمازدگی و مسمومیت با منوکسید کربنورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 رویکرد بالینی به بیمار مسمومورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 رویکرد به تشنج در بخش اورژانسورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مديريت بيماران تروماييورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Pelvic Organ Prolapesورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
  Abnormal Utreine Bleedingورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Cervical Cancerورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سرطانهای تخمدان و لوله رحمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 منوپوزورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 لیومیوماورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بارداری نابجاورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مراقبت های دوران بارداریورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 داروها در بارداریورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 خونریزی های سه ماهه بارداری با تاکید بر جفت سر راهی و دکلمان جفتورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 زایمان پیش و پس از موعدورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تشخیص های دوران بارداریورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Early Pregnancy Lossورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 زایمان طبیعی و مراقبت های نوزاد متولد شدهورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 پارگی پیش از موعد مامبرانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Infertilityورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آمنورهورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Complications Of Laborورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سرطان رحمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Vaginitisورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Dysmenorrheaورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Management of the Adnexal Massورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بررسی سلامت جنین قبل از زایمان و حین زایمانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 HPV& abnormal pap smear ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Gestational Trophoblastic Diseaseورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 PID & STDورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Endometriosisورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 دیابت و بارداریورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 FGRورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بیماریهای ایمونولوژیک در بارداریورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 عفونتهای بعد از بارداریورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سرطانهای تخمدان و لوله رحم رونوشت 1ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه

موضوعات ارسالی جهت اخذ مجوز در سامانه یکپارچه آموزش مداوم 
 اصول مهندسی ارگونومی در محیط کارخلاصه
 مسمومیت با دانه های کرچکخلاصه
 One Pill can killخلاصه
 بهداشت کشاورزان و دامدارانخلاصه
 Article: BCG Vaccination as a Prevention Strategy, Threats and Benefitsخلاصه
 Article: Genetically Modified Foods: Promises, Challenges and Safety Assessmentsخلاصه
 Article: Probiotic Supplements and Food Products: Comparison for Different Targetsخلاصه
 Article: Nanoemulsions: Preparation, Structure, Functional Properties and their Antimicrobial Effectsخلاصه
 Article: Biotechnology: Two Decades of Experimentation with Genetically Modified Foodsخلاصه
 Article: Laboratory Detection of Carbapenemases in Gram-Negative Bacteriaخلاصه
 Artticle: Laser Surgery of Soft Tissue in Orthodontics: Review of the Clinical Trialsخلاصه
 مسمومیت با وارفارین و سوپروارفارینخلاصه
 مسمومیت با سالیسیلات هاخلاصه
 محاسبات داروییخلاصه
 مسمومیت با سم استریکنینخلاصه
 شناخت سیستم های دستگاه فلوسایتومتریخلاصه
 ایمنی بیمارخلاصه

موضوعات رايگان - بدون امتياز 
 سياه زخمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 خونریزی پس از زایمانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تيروئيد در بارداريورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 ديابت در بارداريورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آناتومی سینوس و تشخیص سینوزیتورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اداره راه هوايي در بخش اورژانسورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مروري کلينيکي بر بيماريهاي غدد بزاقيورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 bondings and clinical conceptورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آناتومی و هیستولوژی مفصل گیجگاهی فکیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
  اختلالات مفصل گیجگاهی فکی-TMD ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مدیریت بیماران تروماییورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بيماريهاي اسهالي 1 ، پاتوفيزيولوژي - اپيدميولوژيورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بيماريهاي اسهالي 4 ، اسهال هاي خوني - پايدارورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بيماريهاي اسهالي 3 ، درمان کم آبيورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بيماريهاي اسهالي 2 ، ارزيابي - درمان در منزل - پيشگيريورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بلفاریت در خشکی چشم ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 غربالگری بیماریهای قلبی در بارداریورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 غدد بزاقی و بیماریهای آن ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آنژین لودویگورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سرگیجه (Vertigo)ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماریهای گوش و حلق و بینیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تحلیل پاسخ مکانیکی قرنیهورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آشنايي با دستگاه گاليلهورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اولتراسوند بیو میکروسکوپی ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اندازه گیری اعوجاجات اپتیکورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تستهای آزمايشگاهي در خشکي چشمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 قطره های اشک مصنوعیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 خشکی چشم بعد از جراحی لیزرورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 روشهای تشخیص بیماریهای خشکی چشمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 نقش التهاب در خشکی چشمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 خشکی چشم و Contact Lensesورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سندروم خشکی چشمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 شرح حال گیری، شکایت ها و پرسشنامه ها در معاینات چشمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 طبقه بندی خشکی چشمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 جراحی خشکی چشمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 درمان طبی خشکی چشمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Tinnitus ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بررسی ناباروری در زوج زنورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تراش حفره و ترمیم تاج دندانهای شیریورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آشنایی با انواع جونده کشهاورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 رضایت و برائت در درمان بیمارانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقدمه ای بر آفت کشهاورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آفت کشهای ارگانوکلرهورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 انتقال خونورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 شوکورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 رینو سینوزیت مزمن با و بدون پلیپورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بی دندانی تک فکیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 نکات پاتولوژیک بیماریهای تروفوبلاستیکورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اداره بیمار در وضعیت شوکورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 رینیت آلرژیکورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بخیه کردن زخم های سر و صورتورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 ترمیم زخم های سر و صورتورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تنظیم اولیه ونتیلاتورورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Molar's Access cavity and errorsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 خلاصه اورژانس هاي زنان و ماماييورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 غربالگري نقایص لوله عصبیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 غربالگری پره ناتال سندروم داونورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اصول توانبخشي و ورزش درماني در پزشکي ورزشي(1)ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بيماريهاي شايع پوستي راش در اطفالورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سونوگرافي در تروماورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 bondings and clinical conceptورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اصول توانبخشي و ورزش درماني در پزشکي ورزشي(2)ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 ورزش در بیماران دچار صرعورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اصول بیولوژیک و پاکسازی در آماده سازی کانال و حوادث حین درمانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تصوير برداري قفسه سينهورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مديريت زخمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 ریلاین در پروتز کاملورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تجویز ورزش در بیماران پوکی استخوانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه

دسترسی ها:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سامانه یکپارچه آموزش مداوم

کلیه حقوق این سامانه مربوط به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.©
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی-ساختمان شماره 2 ستاد-طبقه سوم-دفتر آموزش مداوم
تلفن:22439879-23872302-23872303

طراحی و پیاده سازی سامانه ::: مهندس حسین فرح کردمحله