صفحه اصلی: عناوين سامانه

عناوين سامانه


×

کاربران گرامی: هم اکنون کلیه ی برنامه های آموزشی موجود در سامانه را قبل از انجام آزمون و پرداخت هزینه ی ثبت نام می توانید مشاهده نموده و در صورتیکه برنامه برای رشته شما دارای امتیاز می باشد، جهت انجام آزمون هزینه را پرداخت نموده و امتیاز مربوطه را کسب نمائید.کاربر گرامی ابتدا رشته تحصیلی خود را از منوی زیر انتخاب کنید و سامانه متناسب با رشته ی تحصیلی شما، برنامه های دارای امتیاز مخصوص به رشته تحصیلی شما را لیست می نماید. با توجه به مشخصات برنامه اقدام به ثبت نام کنید

برنامه های قابل ثبت نام 
 Recent Advances in Root Canal Disinfection: A Reviewورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 A Review on Triple Antibiotic Paste as a Suitable Material Used in Regenerative Endodonticsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اخلاق در پژوهش های پزشکیخلاصه
 One Lung Ventilation: Double Lumen Tubesورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Opiate Overdoseورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Sedative–Hypnotic and Anxiolyticورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Antipsychotic Agentsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Antidepressant Agentsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Anesthesia for Vascular Surgeryورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 احیای پایه و پیشرفته اطفالورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Wonders of Human Physiology from Tawhid Mofazal Perspectiveورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 The Outlook of Health Promoting Mosques (HPM): A Review Study ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Investigate the effect of alcohol on the human body from the perspective of verses of the Holy Quran, Hadith and Traditional medicine ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Brief Reports on the Use of Atomic Force Microscopy in Visualization of Mycobacterium tuberculosisورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Quality of life in the elderly: A meta-synthesisورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 A Review on the C‑Terminal Domain of Channel Protein with Necrosis‑Inducing Toxin as a Novel Necrotizing Toxin of Mycobacterium tuberculosisورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Thallium Intoxication in Relation to Drug Abuse and Cigarette Smoking in Iranورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 X-Ray Rounds Plain Chest Radiographsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Microbiome and liver diseaseورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
  Breech, Other Malpresentations, & Umbilical Cord Complicationsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
  DALK with big bubble techniqueخلاصه
  Hydatid Cysts ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
  خونریزی های سه ماهه اول بارداریورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Aberrometryورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Ablation Profiles in Laser Refractive Surgeryورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Adult Brachial Plexus Injuryورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Aesthetic Surgery of the Face ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Airway Managementخلاصه
 Antimicrobial Photodynamic Therapy (aPDT) in Periodonticsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Article: BCG Vaccination as a Prevention Strategy, Threats and Benefitsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Article: Brain-eating amoebae (Neagleria floweri), Emphasizing the pathogenecity of the parasiteورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Article: Controversies in Obesity Treatmentورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Article: Explanation and clarification of the concept of value in medical educationورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Article: Laboratory Detection of Carbapenemases in Gram-Negative Bacteriaورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Article: Nanoemulsions: Preparation, Structure, Functional Properties and their Antimicrobial Effectsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Article: Probiotic Supplements and Food Products: Comparison for Different Targetsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Article: Selenium and Health: Enrichment of Food Categories with Selenium-Enriched Yeast: A reviewورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Artticle: Laser Surgery of Soft Tissue in Orthodontics: Review of the Clinical Trialsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Burden of Congenital Factor XIII Deficiency in Iranورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Burn Injury - Diagnosis&Treatmentورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Burn Scar Managementورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 CAR-T cells in gastrointestinal malignanciesورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 CAUSTIC INJURY - Corrosive Esophagitisورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Celiac diseaseورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Complications of Deliveryورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Contact Lens‑related Complications: A Reviewورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Conventional Lamellar Keratoplastyورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Corneal Graft Rejectionورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 CPRخلاصه
 CRISPR /CAS Technology in Gastroenterologyورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Critical Care ECG'sورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Defects Reconstruction Principlesورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Diagnostic Challenges in Urinary Tract Infections in Childrenورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Digitalis Glycosidesورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Endoscopy or minimal invasive surgeryورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Endothelial Keratoplasty: A Revolution in Evolution: DSAEKورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Fatty Liverورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Femtosecond Laser-Assisted DALKورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Femtosecond Laser-Assisted Suture less Anterior Lamellar Keratoplastyخلاصه
 Glaucoma in Iran and Contributions of Studies in Iran to the Understanding of the Etiology of Glaucomaورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Interdisciplinary Approach and Anesthesiology: Is There Any Role? ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Introduction to Electrodiagostic Medicineورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 INVESTIGATION AND MANAGEMENT OF HEMOPTYSISورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 iris-claw PIOLs (Artisan, ArtiFlex)ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Laser in carpal tunnel syndromeورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 LASER in musculoskeletal disordersورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Laser Physics &Light Tissue Interactionsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Laser Safetyورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Laser Therapy In de Quervain's tenosynovitis ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Lasers in Orthodonticsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 LITHIUM POISONINGورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Management of Acute Poisoningورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Management of multi-drug resistant Helicobacter pylori infection by supplementary, complementary and alternative medicine; a review ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Management of Root Resorption Using Chemical Agents: A Reviewورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Maxillofacial Trauma-بخش اولورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Maxillofacial Trauma-بخش دومورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Medical and Surgical Complications of Pregnancyورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Mesenchymal stem cells as potential therapeutic approaches in celiac diseaseورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Mitomycin for Corneal Haze Prophylaxisورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Molecular Pathophysiology of Inflammatory Bowel Disease (IBD)ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Nerve entrapment Syndromes ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Ocular surface diseases and corneal refractive surgeryورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 One Pill can killورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Onlay Lamellar Keratoplasty: A Revolution in Evolution: DSAEKورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Opiumورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Opium Abuse and its Problems in Anesthesia Practice: a Review from Bench to Bedsideورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Opportunistic parasitesورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Orbscanورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Painورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Patient Selection for ICLورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Peripheral Nerve Injury: A Review Articleورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Potential Anticarcinogenic Effects of Lactic Acid Bacteria and Probiotics in Detoxification of Process-Induced Food Toxicants ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Prevalence of Hepatitis B Virus infection among PregnantWomen in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Recent Progresses in Brain Gene Therapyورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Reconstruction Of Nasal Defectsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Refractive surgery with femtosecond Laserورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Renal Function Monitoringورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 RIRSورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Role of Gut Microbiota in Fatty Liver Diseases; NAFLD and NASHورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Root Canal Irrigants and Dentin Bonding: An Updateورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Stimulantsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 The molecular mechanisms of Vitamin D effects on alleviating premenstrual syndrome painورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Tissue Plasminogen Activator: A Literature Reviewورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Transfusion Therapy ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Visceral Leishmaniasis: An Update and Literature Review ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آرام بخش ها و خواب آور هاورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آشنایی با گیاهان سمی شایع در کشورورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آفت کش های ارگانوکلرینهورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آنتی سایکوتیک هاورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اختلال بیش فعالی - کم توجهیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اختلالات اسکلتی و عضلانی مرتبط با کارورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اختلالات اضطرابیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اختلالات افسردگیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اخلاق پزشکی - آموزش منش و تعهد حرفه ای ، پروفشنالیسم در پزشکیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اداره اورژانس خون ریزی های حوالی زایمانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 ارتباط کادر درمانی و بيماران - اعتبار بخشی اخلاقی بيمارستانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اصول تشخیصی ودرمانی مسمومیت های کودکان در اورژانسورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اصول درمان لیزر در پوستورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اصول مهندسی ارگونومی در محیط کار- قسمت اولورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بادی پکر ها و بادی استافرهاورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بازسازی پستان ( pedicalated tram flap) در کانسرهای پستان ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 برنامه مقدماتی آموزشی درمان وابستگی به دخانیات (دود)ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بلوک اعصاب اندام فوقانی و تحتانی با هدایت سونوگرافیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بهداشت کشاورزان و دامدارانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بیماریهای شایع اعصاب کودکانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بیماریهای شایع ایمونولوژی-آلرژی کودکانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بیماریهای شایع جراحی کودکانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بیماریهای شایع روماتولوژی کودکانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بیماریهای شایع ریه کودکانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بیماریهای شایع غدد و متابولیسم کودکانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بیماریهای شایع قلب کودکانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بیماریهای شایع نفرولوژی کودکانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بیماریهای شایع نوزادانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بیماریهای شایع هماتولوژی-آنکولوژی کودکانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بیماریهای شایع پاتولوژی کودکانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بیماریهای شایع گوارش کودکانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بیماریهای عفونی کودکانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تاثیر لیزر درمانی کم توان در ترمیم زخمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تبیین مراقبت معنوی در سطوح مختلف پیشگیری ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تشخیص و درمانهای کلی آرتروز زانوورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 جنبه های قانونی سقط جنین سقط قانونی (درمانی)ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی NSAIDsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 دانسیتومتری - DXAورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 دانسیتومتری - HIPورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 دانسیتومتری - تفسیر ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 دانسیتومتری - مقدماتورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 دانسیتومتری - نواحی مورد نیازورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 درمان سوختگی دستگاه گوارش با مواد سوزانندهورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 دوپینگ، مصرف ویتامین و مینرالها و مدیریت وزن در ورزشکارانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 رادیولوژی کودکانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 راهنمای بازرسی بهداشت در مرغداری هاورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 راهنمای درمان عقرب گزیدگیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 روش تحقیق سطح اول(اصول نگارش پروپوزال های تحقیقاتی) خلاصه
 روش تحقیق سطح اول-ویژه دانشجویان و دستیارانخلاصه
 روشهای ارزیابی ارگونومیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 زخم های فشاریورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سرطانهای تخمدان و لوله رحمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سندروم ترک الکلورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سندروم ترک مواد مخدرورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سنگ های صفراویورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سونوگرافی تنه و بلوک های عصبیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 شناخت سیستم های دستگاه فلوسایتومتری - 2خلاصه
 شناخت سیستم های دستگاه فلوسایتومتری - 3خلاصه
 شناخت سیستم های دستگاه فلوسایتومتری - 4خلاصه
 شناخت سیستم های دستگاه فلوسایتومتری - 5خلاصه
 شناخت سیستم های دستگاه فلوسایتومتری - 6خلاصه
 شناخت سیستم های دستگاه فلوسایتومتری - 7خلاصه
 شناخت سیستم های دستگاه فلوسایتومتری - 8خلاصه
 شناخت سیستم های دستگاه فلوسایتومتریخلاصه
 شناسایی، راه های انتقال و نحوه ی برخورد با بیمار HIV مثبتورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 شکاف لبورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 ضد افسردگی های حلقویورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 علائم بالینی بلع مواد سوزانندهورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 عوامل تاثیرگذار بر سلامت بانوان در بلایاورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 عوامل روانگردان جدیدورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 فرصتهای جدید تشخیصی در دندانپزشکیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 فیزیک لیزر و برهم کنش لیزر با بافتورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 لب شکریورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 لیزر در پزشکی و دندانپزشکی(ایمینی و حفاظت)ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مبانی تئوری لیزرهای کم توانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 محاسبات داروییورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مدیریت صدمات ناشی از انفجارورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مرگ مغزیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسئولیت های حقوقی در دندان پزشکیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با ضد افسردگی های سه حلقه ایورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با COورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با آهنورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با الکل های سمیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با داروهای بتا بلوکرورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با داروهای بلوک کننده کانال کلسیمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با داروهای ضد تشنجورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با داروهای کاهنده قند خونورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با دانه های کرچکورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با سالیسیلات هاورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با سربورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با سم استریکنینورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با سموم ارگانوفسفاتورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با سوزاننده هاورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت با وارفارین و سوپروارفارینورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسمومیت های قارچیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : ?Can Antimicrobial Photodynamic Therapy (aPDT) Enhance the Endodontic Treatmentورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : A Review of Chemotherapy for Locally Advanced Head and Neck Cancersورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : Approach to Neurometabolic Diseases from a Pediatric Neurological Point of Viewورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : Are Estrogen Receptor Genomic Aberrations Predictive of Hormone Therapy Response in Breast Cancer?ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : Clinical Approach of High Technology Techniques for Control and Elimination of Endodontic Microbiotaورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : Ethical considerations in domestic violence related researchesورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : Fenugreek: potential applications as a functional food and nutraceuticalورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : Mucosal histopathology in celiac disease: a rebuttal of Oberhuber’s sub-division of Marsh IIIورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : Phytosome and Liposome: The Beneficial Encapsulation Systems in Drug Delivery and Food Applicationورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : Postpartum Sexual Function; Conflict in Marriage Stability: A Systematic Reviewورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله : The clinical importance of emerging ESKAPE pathogens in nosocomial infectionsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله :Virginity and Virginity Testing: Then and Nowورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله: Cannabinoids as a Promising Therapeutic Approach for the Treatment of Glioblastoma Multiforme: A Literature Reviewورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله: Early versus Late Decompression for Traumatic Spinal Cord Injuries; a Systematic Review andMeta-analysis ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاله:Inhibition Effect of Lactic Acid Bacteria against Food Born Pathogen, Listeria monocytogenesورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقدمات تغذیه ورزشیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مکملهای ورزشی, ورزش در بیماران دیابتیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 پزشکی مبتنی بر شواهدورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 پیشگیری از DVT و ترومبوآمبولی در بارداری ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 کاربرد لیزر در ارولوژیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 کنترل عوامل زیان آور فیزیکی مرتبط با ارگونومی در محیط اداریورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 کودک بدحالورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 گواهی فوت و جواز دفنخلاصه

موضوعات ارسالی جهت اخذ مجوز در سامانه یکپارچه آموزش مداوم 
 The criteria of healthy humans from the perspective of religious textsخلاصه
 Laser Application in Iran Urology: A Narrative Reviewخلاصه

موضوعات رايگان - بدون امتياز 
 رویکرد به تشخیص بیوتروریسمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسئولیت های انتظامی در دندانپزشکیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مبانی اخلاق پزشکی در دندانپزشکیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مسئولیت حقوقی در دندانپزشکیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 رویکرد به تشنج در بخش اورژانسورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 رویکرد بالینی به بیمار مسمومورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 گرمازدگی و مسمومیت با منوکسید کربنورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سياه زخمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 خونریزی پس از زایمانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تيروئيد در بارداريورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 ديابت در بارداريورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آناتومی سینوس و تشخیص سینوزیتورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اداره راه هوايي در بخش اورژانسورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مروري کلينيکي بر بيماريهاي غدد بزاقيورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 bondings and clinical conceptورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آناتومی و هیستولوژی مفصل گیجگاهی فکیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
  اختلالات مفصل گیجگاهی فکی-TMD ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مدیریت بیماران تروماییورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بيماريهاي اسهالي 1 ، پاتوفيزيولوژي - اپيدميولوژيورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بيماريهاي اسهالي 4 ، اسهال هاي خوني - پايدارورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بيماريهاي اسهالي 3 ، درمان کم آبيورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بيماريهاي اسهالي 2 ، ارزيابي - درمان در منزل - پيشگيريورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بلفاریت در خشکی چشم ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 غربالگری بیماریهای قلبی در بارداریورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 غدد بزاقی و بیماریهای آن ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آنژین لودویگورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سرگیجه (Vertigo)ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماریهای گوش و حلق و بینیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تحلیل پاسخ مکانیکی قرنیهورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آشنايي با دستگاه گاليلهورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اولتراسوند بیو میکروسکوپی ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اندازه گیری اعوجاجات اپتیکورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تستهای آزمايشگاهي در خشکي چشمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 قطره های اشک مصنوعیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 خشکی چشم بعد از جراحی لیزرورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 روشهای تشخیص بیماریهای خشکی چشمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 نقش التهاب در خشکی چشمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 خشکی چشم و Contact Lensesورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سندروم خشکی چشمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 شرح حال گیری، شکایت ها و پرسشنامه ها در معاینات چشمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 طبقه بندی خشکی چشمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 جراحی خشکی چشمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 درمان طبی خشکی چشمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Tinnitus ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بررسی ناباروری در زوج زنورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تراش حفره و ترمیم تاج دندانهای شیریورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آشنایی با انواع جونده کشهاورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 رضایت و برائت در درمان بیمارانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مقدمه ای بر آفت کشهاورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 آفت کشهای ارگانوکلرهورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 انتقال خونورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 شوکورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 رینو سینوزیت مزمن با و بدون پلیپورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بی دندانی تک فکیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 نکات پاتولوژیک بیماریهای تروفوبلاستیکورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اداره بیمار در وضعیت شوکورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 رینیت آلرژیکورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بخیه کردن زخم های سر و صورتورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 ترمیم زخم های سر و صورتورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تنظیم اولیه ونتیلاتورورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 Molar's Access cavity and errorsورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 خلاصه اورژانس هاي زنان و ماماييورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 غربالگري نقایص لوله عصبیورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 غربالگری پره ناتال سندروم داونورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اصول توانبخشي و ورزش درماني در پزشکي ورزشي(1)ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 بيماريهاي شايع پوستي راش در اطفالورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 سونوگرافي در تروماورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 bondings and clinical conceptورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اصول توانبخشي و ورزش درماني در پزشکي ورزشي(2)ورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 ورزش در بیماران دچار صرعورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 اصول بیولوژیک و پاکسازی در آماده سازی کانال و حوادث حین درمانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تصوير برداري قفسه سينهورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 مديريت زخمورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 ریلاین در پروتز کاملورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه
 تجویز ورزش در بیماران پوکی استخوانورود کاربران مهمان به این درس مجاز استخلاصه

دسترسی ها:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سامانه یکپارچه آموزش مداوم

کلیه حقوق این سامانه مربوط به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.©
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی-ساختمان شماره 2 ستاد-طبقه سوم-دفتر آموزش مداوم
تلفن:22439879-23872302-23872303

طراحی و پیاده سازی سامانه ::: مهندس حسین فرح کردمحله